Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1305
W sumie: 1305

News

Informacja dla obywateli n. t. uwarunkowań prawnych w zakresie podwyższania poziomu gruntu

19.04.2021

Informacja dla obywateli n.t. uwarunkowań prawnych w zakresie podwyższania poziomu gruntu stan prawny na dzień 25.03.2021 r.

Zgodnie z art 3 ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych .(tj.Dz.U.. z 2017 r. poz.1161 ze zm.) ochrona gruntów rolnych polega na ograniczaniu przeznaczenia ich na cele nierolnicze, pkt. 2 zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstających wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi i pkt 5 na ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. Zaś zgodnie z art. 15 ust.1 właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne jest ponadto obowiązany do przeciwdziałania degradacji gleb, w tym szczególnie erozji i ruchom masowym ziemi. Natomiast zgodnie z art. 5 w/c ustawy, organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta.

Zgodnie z art. 234 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U.2018, poz. 2268 ze zm.), właściciel gruntu nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych i roztopowych, ani zmieniać kierunku odpływu wód ze źródeł.

Podniesienie poziomu działki, zazwyczaj prowadzi do zmiany stanu wody na gruncie i kierunku jej odpływu. Zatem, przed podjęciem prac związanych z podwyższeniem przedmiotowej działki, niezależnie od ograniczeń zawartych w ustawie prawo wodne, należałoby uzyskać ekspertyzę/opinię specjalisty z zakresu gospodarki wodnej, z której będzie jednoznacznie wynikało, że planowane podwyższenie gruntu nie wpłynie negatywnie na działki sąsiednie.

Zgodnie z art. 389 ustawy Prawo wodne, gdyby istniała potrzeba odprowadzania wód z działki do innych urządzeń wodnych (np. ziemi, rowu), istnieje konieczność uzyskania stosownej zgody wodnoprawnej lub zgłoszenia przedsięwzięcia do Nadzoru Wodnego w Sochaczewie.

Zaś zgodnie z art. 397 w/c ustawy, organem właściwym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na terenie gminy Jaktorów, jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99- 400 Łowicz.

Prowadzenie robót ziemnych (np. podwyższanie terenu), zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 22.08.2008 r. (sygn.akt II SA/Gi 152/08), może powodować konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.

Natomiast podniesienie terenu działki w czasie budowy może skutkować wstrzymaniem robót budowlanych i nakazaniem przywrócenia stanu poprzedniego lub zalegalizowania zmian, a po zakończeniu budowy sprzeciwem co do przystąpienia do użytkowania, bądź nałożeniem obowiązku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.

Ponadto organ nadzoru budowlanego może podjąć w każdym czasie ustalenia, czy podniesienie poziomu działki nie spowoduje zalewania działki sąsiedniej, ponieważ zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.), „dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione”. Jeżeli zdaniem organu nadzoru budowlanego, powyższe ustalenia stwierdzą, że może nastąpić zalewanie działki sąsiedniej, inwestor zostanie zobowiązany do wprowadzenia rozwiązań, które będą temu zapobiegać.

Podwyższenie poziomu gruntu, np. glebą czy ziemią, jeśli nie pochodzi ona z terenu budowy, na danej działce, niezależenie od ograniczeń, wynikających z ustawy Prawo budowlane, Prawo wodne, oraz zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zależności od intensywności pokrycia działki ziemią lub glebą (t.j. kg/m2), może stanowić zagrożenie dla środowiska, życia i zdrowia ludzi oraz może być niezgodne z ustawą z dnia 14.12.2012 r., o odpadach (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz.992 ze zm.) w zakresie zbierania, odzysku lub przetwarzania odpadów m.in. o kodzie 15 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, na które to przedsięwzięcie wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia starosty.

W przypadku objęcia terenu formą ochrony przyrody, mogą być wprowadzone ograniczenia ( nakazy, zakazy itp.) adekwatne dla ustanowionej formy ochrony.

W ramach zasady dobrego sąsiedztwa, wskazane jest, aby planowane prace z tego zakresu skonsultować z właścicielem nieruchomości sąsiedniej, w zakresie potencjalnego negatywnego oddziaływania planowanych działań na grunty sąsiedzkie w ramach art. 144 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa, powstrzymać się od działań, które zakłóciłyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Ocena, czy doszło do przekroczenia przeciętnej miary, zawsze należy do sądu.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 18.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.