Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1326
W sumie: 1326

News

Obowiązek utrzymania ROWÓW MELIORACYJNYCH

19.04.2021

OBOWIĄZEK UTRZYMANIA

I. ROWÓW MELIORACYJNYCH

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych, reguluje art. 205. Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym – utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Zgodnie z art. 206 cytowanej ustawy, jeżeli obowiązek o którym mowa w art. 205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich, w przypadku Gminy Jaktorów jest to Zarząd Zlewni w Łowiczu, ustala (wcześniej był to Starosta), w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania. Obszary korzystnego oddziaływania urządzeń melioracyjnych powinny być uwidocznione w ewidencji urządzeń melioracji wodnych, prowadzonej przez właściwe miejscowo Zarządy Zlewni zgodnie z przepisem art. 196 ust.1 oraz art. 240 ust. 4 pkt 15 ustawy Prawo wodne. Zasadnicze funkcje urządzeń melioracji wodnych sprowadzają się do regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed degradacją. Właściciele gruntów powinni pamiętać, że aby urządzenia melioracji spełniały swoje zadania, nie wystarczy samo ich istnienie, muszą być utrzymywane w należytym stanie, oczyszczane w taki sposób, aby zachowana była ich przepustowość. Prace konserwacyjne powinny być  prowadzone każdego roku w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych. Niewywiązywanie się z tego obowiązku powoduje wyłącznie złe skutki, prowadzi między innymi do podtopień. Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.  

Z uwagi na powyższe, Urząd Gminy Jaktorów przypomina o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności:

-       czyszczenia rowów i rurociągów drenarskich,

-       wykaszania i wygrabiania skarp rowów,

-       odmulania dna koryt rowów,

-       utrzymywania drożności wylotów rurociągów drenarskich,

-       oczyszczania osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych.

Wszelkie prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku – jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń. Utrzymanie polega na usunięciu przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

II. URZĄDZEŃ WODNYCH

Zgodnie z art.188 ustawy prawo wodne utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. Natomiast zgodnie z art.191 w/c ustawy w przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego, którego następstwem jest zmiana jego funkcji lub szkodliwe oddziaływanie tego urządzenia na wody lub grunty, właściwy organa Wód Polskich ( dla Gminy Jaktorów jest to PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Łowiczu), z urzędu lub na wniosek, mając na uwadze, że korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, marnotrawstwa wody lub energii wody a także nie może wyrządzać szkód, może w drodze decyzji, nakazać właścicielowi tego urządzenia przywrócenie poprzedniej funkcji tego urządzenia, wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub likwidację szkód.

Art. 16 ust. 65 ustawy prawo wodne definiuje pojęcie urządzenia wodnego.

Informujemy, że Gmina nie może finansować konserwacji lub przebudowy urządzeń wodnych oraz rowów melioracyjnych osobom prywatnym, gdyż wiąże się to z odpowiedzialnością za złamanie prawa i naruszeniem dyscypliny finansów publicznych o czym mówi m.in.uchwała RIO w Warszawie z dnia 21 lipca 2010 r., 170/K/10 OwSS 2010, nr 4, s. 114–116 oraz z dnia 30 stycznia 2008 r., 34/K/08 OwSS 2008, nr 2, s. 57)

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 18.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.