Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8274
W sumie: 143393

News

Badania stanu środowiska - inwentaryzacje marcowe CPK

10.03.2021

Szanowni Państwo,

    Przekazujemy informację, która została w dniu dzisiejszym przesłana przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny:

 

Dzień dobry.
W marcu br. kontynuowane będą badania przyrodnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego.
 
Przewidywane zakresy badań przedstawiono poniżej:
1. Siedliska przyrodnicze (botanika) – rozpoznanie podobszaru A w celu zlokalizowania potencjalnych siedlisk przyrodniczych, w trakcie kontroli odnotowywane będą również lokalizacje stwierdzanych chronionych mchów i porostów.
2. Płazy (herpetofauna) - podobszar inwentaryzacji określony na grafice (Załącznik 1).
3. Ptaki (ornitofauna) - obszar inwentaryzacji określony na grafice (Załącznik 2).
4. Ssaki naziemne i wodne (teriofauna) - podobszar inwentaryzacji określony na grafice (Załącznik 3).
 
Założenia dla inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych
W marcu odbędzie się pojedyncza kontrola w wyznaczonych na mapie miejscach. Są to miejsca o otwartych pól uprawnych, o potencjalnie niskiej wartości przyrodniczej (brak cennych siedlisk, czy rzadkich chronionych gatunków). Odwiedzane będą lokalizacje na terenach otwartych w całym podobszarze A.
 
Założenia dla inwentaryzacji płazów
Prace obejmą swym zakresem:
- wizyty w potencjalnych siedliskach płazów - podmokłe łąki, starorzecza, śródpolne oczka wodna, oczka wodne przy zabudowaniach
- wizyty w lokalizacjach mogących stanowić ważne miejsca dla migracji płazów
 
Założenia dla inwentaryzacji ptaków
Prace obejmą swym zakresem:
- wizyty i liczenia ptaków w lokalizacjach mogących gromadzić stada ptaków przelotnych (podmokłe łąki, zbiorniki wodne, duże pola, wysypiska)
- całodniowe obserwacje przelotu prowadzone z 5 punktów obserwacyjnych (3x w miesiącu)
- obserwacje przelotu ptaków za pomocą radaru ornitologicznego z dwóch lokalizacji – rejon Szymanowa i rejon Baranowa
- inwentaryzacja gniazd bociana białego, kolonii gawronów i liczenie gniazd
- rozpoczęcie prac inwentaryzacyjnych dotyczących ptaków lęgowych - nasłuchy żurawi, dzięcioła średniego
 
Założenia dla inwentaryzacji ssaków
Prace swym zakresem obejmą:
- nocne obserwacje ssaków w krajobrazie rolnym. Obserwacje będą realizowane za pomocą nokto- i termowizji z wyznaczonych transektów prowadzonych drogami utwardzonymi i częściowo drogami polnymi.
- kontrole dzienne cieków i większych zbiorników wodnych w celu zinwentaryzowania siedlisk wydry i bobra europejskiego.
 
Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?
Obszarem prac będą ogólnodostępne tereny – polne drogi, łąki, pola, lasy, niewygrodzone zbiorniki wodne i rzeki. Eksperci przyrodnicy będą poruszać się pieszo i pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.
Prace obejmą obserwacje, notatki, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów badań - bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.
 
Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?
Obserwacje w zakresie ptaków, ssaków i siedlisk przyrodniczych zasadniczo odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców i będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, poza dwoma wyjątkami:
- obserwacje płazów mogą wiązać się z bezpośrednim kontaktem Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania ustnej zgody na dostęp do zbiorników wodnych na terenie posesji,
- drugim szczególnym przypadkiem są obserwacje ptaków za pomocą radaru ornitologicznego, gdzie niezbędne jest zlokalizowanie urządzenia wielkości niewielkiej zabudowanej przyczepy. Kwestia udostępnienia terenu będzie wiązała się z pisemną umową z właścicielami posesji. Badania radarowe nie wiążą się z zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt - praca urządzenia odbywa się na tej samej zasadzie co radarów powszechnie użytkowanych na żaglówkach i innych niewielkich jednostkach pływających.
 
Jakie działania zostaną podjęte w ramach inwentaryzacji płazów w zbiornikach wodnych?
- herpetolog odwiedzi zbiorniki wodne za dnia i oceni obecność w nich płazów,
- w zasadnych przypadkach zostanie użyta siatka herpetologiczna w celu krótkotrwałego schwytania płazów i identyfikacji gatunku,
- wykonanych zostanie kilka zdjęć dokumentujących zbiornik i jego bezpośrednie otoczenie oraz znalezione płazy (bez rejestracji danych osobowych - bez fotografowania mieszkańców i ich domów),
- pobyt na terenie posesji ograniczony będzie do minimum.
 
Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.
 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.
 
Z wyrazami szacunku
Jacek Mireński
Ekspert ds. Analiz Otoczenia Inwestycji

 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 18.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.