Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8280
W sumie: 143399

News

Dowóz uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół specjalnych i ośrodków w roku szkolnym 2020/2021

27.08.2020

Gmina Jaktorów, wypełniając ustawowy obowiązek, realizuje 2 formy pomocy niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w przewozie do przedszkola, szkoły, bądź ośrodka, umożliwiając realizację obowiązków edukacyjnych.  Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) uprawnionym, niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży umożliwia:

 • bezpłatny zbiorowy transport i opiekę w czasie przewozu
 • zwrot kosztów dowozu realizowany we własnym zakresie.

Kto może skorzystać ze wskazanych form pomocy? 

Uprawnionymi do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów bądź zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, są:

 • niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, objęte wychowaniem przedszkolnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

 • uczniowie niepełnosprawni, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły podstawowej, a uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym
  z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

 • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, uczestniczące w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczniowie kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W roku szkolnym 2020/2021 rodzice zainteresowani bezpłatnym dowozem dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub zwrotem kosztów dowozu, są zobowiązani do złożenia we własnym zakresie właściwego wniosku oraz kserokopie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka, pod adresem:


Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

Urzędu Gminy Jaktorów

ul. Warszawska 33

96-313 Jaktorów


Dokumenty można wysłać listem poleconym na powyższy adres lub w zaadresowanej kopercie wrzucić do „urny na pocztę” w Urzędzie Gminy.

Potrzebne druki wniosków można otrzymać w sekretariacie lub pobrać do wydruku poniżej:

 1. Wniosek o DOWÓZ

 2. Wniosek o ZWROT KOSZTÓW DOWOZU

Uwaga: Wniosek musi być podpisany przez obydwoje rodziców/opiekunów prawnych

*Jeśli mają Państwo pytania lub trudności z wydrukowaniem potrzebnego dokumentu, można kontaktować się z pracownikiem oświaty pod numerem telefonu: 46 854 51 06.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 18.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.