Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 21224
W sumie: 135134

News

Kontrole posesji w najbliższych 2 tygodniach - wykaz ulic

17.01.2020

Szanowni Państwo,


     Niniejszym informuję, iż w dniach 20-31 stycznia 2020 r. pracownicy Urzędu Gminy Jaktorów będą przeprowadzali kontrole posesji na następujących ulicach:
CHYLICE:
Grunwaldzka, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, J. Kukuczki, Leśmiana, Mieszka I, Parkowa, Warszawska, Bolesława Chrobrego, Władysława Jagiełły, Zygmunta Augusta
CHYLICE-KOLONIA:
1 Maja, 3 Maja, Akacjowa, Andersena, Górnośląska, Kolejowa, Konopnickiej, J. Kukuczki, Leśmiana, Mickiewicza, Miodowa, Orzeszkowej, Parkowa, Poznańska, Słowackiego, St. Cygańskiej, Warszawska, Wybickiego, Zamkowa
CHYLICZKI:
Władysława Jagiełły
JAKTORÓW:
Jazdy Polskiej, Szaserów, Traugutta, Ułanów, Warszawska
GRABNIK (bez nazw ulic)

Kontrole prowadzone są na podstawie Zarządzenia nr 54/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości kontroli realizacji obowiązków wynikających z ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawo ochrony środowiska oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów.


Ich celem jest sprawdzenie, czy wszyscy mieszkańcy przestrzegają przepisów prawa m. in. z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, ochrony środowiska, ochrony zwierząt.

 

Pytania będą zadawane wg następującego kwestionariusza:

Podczas kontroli pracownicy Urzędu Gminy posiadają przy sobie upoważnienia wydane na piśmie i podpisane osobiście przez Wójta Gminy Jaktorów. Ważne są one tylko z legitymacją, której wzór wygląda następująco:

 

Przypominamy również o prawach i obowiązkach osób kontrolowanych:


POUCZENIE

Na podstawie art. 379 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), zwanej dalej POŚ, kontrolujący wykonując kontrolę z upoważnienia Wójta, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren,
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Zgodnie z art. 225§ 1 kodeksu karnego czyn polegający na udaremnieniu bądź utrudnianiu czynności służbowych osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

 

Prawa kontrolowanego

1. Kontrolowany ma prawo do składania odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane w trakcie kontroli i po jej zakończeniu art. 127 § 1 i 141 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej: KPA,  Dz. U. z 2018 r. poz. 2296 ze zm.).
2. Kontrolowany ma prawo do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów w tym także uwierzytelnionych (art. 73 § 1 kpa).
3. Kontrolowany ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu mającego wyjaśnić okoliczności mające znaczenie dla sprawy (art. 78 § 1 kpa).
4. Kontrolowany ma prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji (art. 10 § 1 kpa).
5. Kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem (art. 380 ust. 2 POŚ).
6. Kierownik kontrolowanej jednostki lub kontrolowana osoba fizyczna może odmówić podpisania protokołu i w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wójtowi. Kontrolujący zobowiązany jest umieścić w protokole wzmiankę o odmowie podpisania (art. 380 ust. 3 POŚ).
7. Kontrolowany wezwany przez organ do stawiennictwa w charakterze świadka ma prawo do zwrotu kosztów podróży i innych należności zgodnie z przepisami o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym (art. 56 § 1 kpa).
8. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu (art. 49 ust. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).
9. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), kontrolowany może wnieść sprzeciw wobec podjęcia czynności kontrolnych w przypadku:
- nie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 48),
- nie okazania przez pracowników organów kontroli legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz nie doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 49 ust. 2),
- nie poinformowania o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, w przypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej (art. 49),
- dokonywania czynności kontrolnych bez obecności kontrolowanego lub obecności osoby przez niego upoważnionej (art. 50),
- równoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy (art. 54),
- wystąpienia przekroczenia czasu trwania kontroli w jednym roku kalendarzowym (art. 55).
10. Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu podejmującego i wykonującego kontrolę. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego (59),
11. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli. Przedsiębiorca musi uzasadnić wniesienie sprzeciwu (art. 59),
12. W przypadku gdy naruszenie przepisu art. 55 wystąpiło w trakcie prowadzonej kontroli, bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania kontroli
13. Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o:
1) odstąpieniu od czynności kontrolnych,
2) kontynuowaniu czynności kontrolnych,
14. Na postanowienie, o którym mowa w art. 59, przedsiębiorcy przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia. Rozstrzygnięcie zażalenia następuje w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia (art. 59 ust. 9).

 

Obowiązki kontrolowanego

1. Kontrolowany ma obowiązek stawiennictwa na wezwanie kontrolującego w wyznaczonym miejscu i czasie (art. 50 § 1 kpa).
2. Kontrolowany ma obowiązek pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli (art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).
3. Strona, jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu, w razie zaniechania obowiązku doręczenie pism pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 kpa).
4. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, a także udostępniać je na każde żądanie organu kontroli (art. 57 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).
5. Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli, o której mowa w art. 57 ust. 3 powołanej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 17.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.