Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 12060
W sumie: 159085

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego


 

Na podstawie art. 122 ust. 6 i 7  ustawy  – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Dofinansowanie przyznaje wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.


 

1. Uwaga

1)  Pracodawcy na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018r., poz. 2010 ze zm.) zostali zobowiązani do poinformowania Wójta Gminy Jaktorów o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Jaktorów, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - także izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę  rzemieślnika.

2)  Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, s.1).


 

2. Wysokość kwoty dofinansowania:

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika określa art.122 ust.2-3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) wynosi:

- w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi 10 0000 zł.


 

3. Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania:

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał;

3) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267);

4) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

5) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.;

6) W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.


 

4. Termin przekazywania dofinansowania:

Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji, zależne jest od otrzymania z Kuratorium Oświaty w Warszawie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.


5. Wymagane dokumenty i wnioski:

1) Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego wraz z załącznikami;

2) Załączniki:

 • kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3- w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267), albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,

 • kopia umowy o pracę  zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego – art.122 ust. 7 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

 • kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,

 • kopia świadectwa pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki), art.122 ust. 5 – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz § 12 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.),

 • potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego lub kopia świadectwa ze szkoły,

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. Nr 244 poz. 1626) w sprawie praktycznej nauki zawodu – dotyczy zasadniczych szkół zawodowych,

 • w przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego  przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, zaświadczenie potwierdzające stosunek łączący ich z pracodawcą (np. kopia umowy o pracę, umowa zlecenie),

 • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

 • pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,

 • formularz informacji, stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (podpisany przez właściciela lub osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis; Dz. U. 2010 Nr 53 poz. 311 ze zm.),

 • Informacje dotyczące wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Dofinansowanie otrzymane z OHP po 30 czerwca 2014 r. stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza (w tabeli na stronie 5). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1-8 na str. 6.

 • zestawienie pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 • oświadczenie dot. kosztów kwalifikowanych – należy wypełnić jeżeli umowa o pracę zawarta została po 30 czerwca 2014.

Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem”, datą, podpisem i pieczątką pracodawcy. Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego. Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawcy o uzupełnienie wniosku bądź dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

 

6. Tryb odwoławczy:


Od decyzji Wójta stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Jaktorów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


7. Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty wraz z ww. załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Referat Kultury, Sportu, Zdrowia i Sportu Urzędu Gminy w Jaktorowie ul. Warszawska 33, 96 - 313 Jaktorów lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jaktorowie ul. Warszawska 33.

 

8. Załączniki do pobrania:

 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 18.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.