Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 21218
W sumie: 135128

Stypendia socjalne

Stypendium socjalne dla uczniów

w roku szkolnym 2020/2021

 

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/ 245/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów,wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów przyjmowane będą w terminie do 15 września 2020r.

 

1.Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów służb społecznych  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 • Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) oraz uczniom, który nie mieszkają na terenie Gminy Jaktorów.

 

2. Kryterium dochodowe

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskany dochód netto w rodzinie ucznia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00zł - art. 8, art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r, poz. 1507 z późn. zm.).

 

3. Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku zatrudnienia:

Zaświadczenia o wysokości przychodów z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku za m- c sierpień 2020 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

 • w przypadku utraty dochodu:

dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

 • w przypadku otrzymywania alimentów:

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;

 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

 • w przypadku nie alimentacji:

zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

 • w przypadku pobierania renty/emerytury

decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;

 • w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:

zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

 • kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z MOPS (pomoc społeczna, pomoc socjalna),

 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,

 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

W roku szkolnym 2020/2021 osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium szkolnego zobowiązani są do złożenia wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami do 15 września 2020r., pod adresem:

Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

Urzędu Gminy Jaktorów

ul. Warszawska 33

96-313 Jaktorów
 

Dokumenty można wysłać listem poleconym na powyższy adres lub w zaadresowanej kopercie wrzucić do „urny na pocztę” w Urzędzie Gminy.

 

Potrzebny druk wniosku można otrzymać w sekretariacie lub pobrać do wydruku poniżej:

Szczegółowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w pokoju 14 Urzędu Gminy Jaktorów i pod numerem telefonu 46 854 51 06.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 17.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.