Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2782
W sumie: 190092

KANALIZACJA W GMINIE JAKTORÓW – ETAP II –

Wójt Gminy Jaktorów informuje, że w chwili obecnej do właścicieli działek, którzy zamieszkują na terenie gminy a ich działki znajdują się na terenie gdzie nie obowiązują Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dostarczana jest Decyzja Nr 92/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Żyrardów
w Gminie Jaktorów”. Wraz z przedmiotową decyzją dostarczane jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenia dostarczane będzie także właścicielom działek zamieszkującym na terenie gdzie obowiązują Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Zwracam się o podpisanie dostarczonego oświadczenia i jego odesłanie lub osobiste dostarczenie
na adres Urząd Gminy w Jaktorowie ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów (pokój nr 4). Złożenie oświadczenia niezbędne jest aby Gmina Jaktorów mogła aplikować o środki na budowę kanalizacji
z budżetu Unii Europejskiej. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na to aby wszyscy współwłaściciele działek złożyli odrębne oświadczenie (dotyczy to działek będących we współwłasności).

Jednocześnie informuję, że w razie jakichkolwiek pytań informacje udzielane są pod nr tel. (46) 854-51-14.

Wójt Gminy Jaktorów

/-/ Maciej Śliwerski


 

Wójt Gminy Jaktorów informuje, że zgodnie ze złożonym wnioskiem Gminy Jaktorów z dnia 11 września 2018 roku została wydana Decyzja Nr 92/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: GP.6733.59.2018) dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Żyrardów w Gminie Jaktorów”.

Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę pojedynczych odcinków sieci kanalizacyjnej zakończonych studniami zbiorczo – zaworowymi oraz całych układów kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie gminy Jaktorów w miejscowościach Chyliczki, Chylice, Chylice-Kolonia, Jaktorów, Budy-Grzybek, Budy Zosine, Stare Budy, Sade Budy, Budy Michałowskie, Międzyborów. Przedmiotowa decyzja obejmuje tylko i wyłącznie działki ewidencyjne, na których planowane jest ułożenie sieci kanalizacyjnej, zlokalizowane na terenie gdzie nie obowiązują Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Wójt Gminy Jaktorów

/-/ Maciej Śliwerski

Treść decyzji


 

Wójt Gminy Jaktorów informuje, że w dniu 17 kwietnia 2018 roku została wydana Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Gminie Jaktorowie II etap” realizowanego w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Żyrardów w Gminie Jaktorów” (Nr sprawy: WOOŚ-II.4260.319.2017.SM.11). Decyzja powyższa stała się ostateczna z dniem 12.06.2018 r. i obejmuje wszystkie działki, których właściciele złożyli w Urzędzie Gminy w Jaktorowie stosowne deklaracje uczestnictwa w ww. projekcie.

Wójt Gminy Jaktorów

/-/ Maciej Śliwerski

Treść decyzji


Szanowni mieszkańcy Gminy Jaktorów.

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA deklaracji do 17 marca 2017 r.

W dniu 15.11.2016 roku w OSP w Jaktorowie oraz w dniu 16.11.2016 r. w OSP w Międzyborowie odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami na temat rozbudowy sieci kanalizacyjnej na ternie Gminy Jaktorów. W ramach przygotowywanej przez Gminę Jaktorów inwestycji pn.: „Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w aglomeracji Żyrardów w Gminie Jaktorów” planuje się w latach 2020-2022 budowę sieci kanalizacyjnej obejmującej zasięgiem prawie cały obszar gminy.

Gmina w ramach realizacji zadania, pod warunkiem uzyskania dofinansowana ze środków unijnych, wybuduje na działkach zainteresowanych mieszkańców studnie kanalizacyjne z zaworem podciśnieniowym (element sieci) a mieszkaniec własnym nakładem sił i środków w ciągu 3 miesięcy od wybudowania przez Gminę studni będzie musiał wykonać przykanalik grawitacyjny (przyłącze kanalizacyjne) na odcinku od istniejącego budynku mieszkalnego do studni zaworowej. Na wykonywany przez mieszkańców przykanalik grawitacyjny, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo budowlane, nie wymagane jest posiadanie projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy w Jaktorowie (sekretariat lub pok. nr 4) w terminie do dnia 17 marca 2017 roku wypełnionej, załączonej poniżej DEKLARACJI. Deklarację musi wypełnić właściciel/współwłaściciel nieruchomości ubiegającej się do podłączenia. Po złożeniu deklaracji Gmina dokona ich weryfikacji pod kątem możliwości technicznych ujęcia konkretnej nieruchomości w projekcie i w przypadku pozytywnej weryfikacji będziemy kontaktowali się telefonicznie z zainteresowanymi mieszkańcami w celu podpisania umowy o uczestnictwo w projekcie (wzór umowy załączony poniżej). Umowę będą musieli podpisać wszyscy współwłaściciele działki.

Umowę o uczestnictwie w projekcie mogą podpisać tylko i wyłącznie właściciele działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym. W przypadku chęci ujęcia w projekcie działki niezabudowanej ale takiej, na której trwa obecnie budowa, właściciel zobligowany będzie podpisać stosowne oświadczenie (wzór w załączeniu) o wybudowaniu do końca 2019 roku na działce budynku mieszkalnego w stanie umożliwiającym wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

Wszelkich dodatkowych informacji o projekcie można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Jaktorowie (pok. nr 4), telefonicznie pod nr 46 854-51-14, 46 854-51-29 lub mailowo: inwestycje4@jaktorow.pl.
Zachęcam wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w projekcie.

WÓJT GMINY JAKTORÓW
/-/ Maciej Śliwerski

Deklaracja przystąpienia

Oświadczenie

Wzór umowy

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.