Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 21222
W sumie: 135132

Inwestycje gminne

Szanowni Mieszkańcy,

Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że w dniu 16 grudnia 2021 roku podpisało protokół końcowy wykonanych robót drogowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną”.

W ramach zawartej umowy nr 3400/182/2021 z dnia 27.04.2021 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 01.10.2021 r. firma P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg z siedzibą w Warszawie wykonała gruntowną rozbudowę ww. ulicy. Rozbudowa obejmowała:

  1. wykonanie nowej nakładki asfaltowej na długości 998,35 mb i szerokości 6,00 mb;

  2. budowę chodników dla pieszych na całej długości rozbudowanego odcinka drogi;

  3. wykonanie odwodnienia nawierzchni drogi za pomocą rowów,

  4. wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu.

Łączna wartość wykonanych robót to 3.071.208,85 zł.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Jaktorów zgodnie z zawartą z Wojewodą Mazowieckim umową nr RFRD/170/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. uzyskała dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.490.284,91 zł.


 

Sekretarz Gminy

Kamil Cegliński

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INWESTYCJE GMINNE

III Etap - Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz budową ronda w miejscowości Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów”

Wójt Gminy Jaktorów z przyjemnością informuję, że w 2018 roku zrealizowano zostało zadanie inwestycyjne pn. „III Etap - Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz budową ronda w miejscowości Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów”.

Zadanie powyższe dofinansowane zostało na podstawie umowy nr PRGiPID/50/2018 z dnia 27.09.2018r. zawartej pomiędzy Gminą Jaktorów a Wojewodą Mazowieckim – Panem Zdzisławem Sipierą o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa w ramach realizacji zadania wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła 2.893.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

W ramach powyższego zadania wykonano gruntowną przebudowę ul. Wojska Polskiego na długości prawie 470 mb wraz z budową skrzyżowania z ruchem okrężnym (rondo) ul. Wojska Polskiego z ul. Piastowską, Sikorskiego, Waryńskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Królewską, Jagiellońską i Dąbrowskiego w m. Międzyborów. W ramach kosztów kwalifikowanych wykonano także chodniki dla pieszych przebudowę urządzeń podziemnych kolidujących z drogą oraz przebudowę oświetlenia drogowego.

Wartość całej inwestycji łącznie z kosztem nadzorów inwestorskich wyniosła 6.527.800 zł. (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset złotych).

 


Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

„Przebudowa drogi gminnej nr 150302W i 150303W Międzyborów - Bieganów”

Zdjęcia z realizacji inwestycji

  

„Poprawa jakości nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej przez budowę przedszkola, organizację klas „0”, biblioteki, hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie”.

Zdjęcia z realizacji inwestycji cz. 1

Zdjęcia z realizacji inwestycji cz. 2

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 17.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.