oficjalny serwis samorządowy 15 grudnia 2017. imieniny: Nina, Celina, Walerian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Gospodarka odpadami


ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI OD 1 LIPCA 2017

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że od 1 lipca b.r. następuje zmiana w systemie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. (więcej ...)

Nowe przepisy:

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ważny od 01.07.2017 r.

TERMINY PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie wynikającej ze złożonej w Urzędzie Gminy Deklaracji bez wezwania w terminach ustalonych Uchwałą Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013 roku:

  1. Do dnia 15 lutego - opłata kwartalna za I kwartał (miesiące: styczeń, luty, marzec),

  2. Do dnia 15 maja – opłata kwartalna za II kwartał (miesiące: kwiecień, maj, czerwiec),

  3. Do dnia 15 sierpnia - opłata kwartalna za III kwartał (miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień),

  4. Do dnia 15 listopada - opłata kwartalna za IV kwartał (miesiące: październik, listopad, grudzień).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jaktorowie Nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.

Obowiązująca stawka opłaty od 1 lipca 2017 r. wynosi:

   -  w przypadku segregowania odpadów - 11,50 zł za osobę,

   -  w przypadku niesegregowania odpadów - 23 zł za osobę,

Tytuł opłaty: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i adres nieruchomości zgodny z deklaracją.

Po upływie terminu płatności nalicza się odsetki. Zaległa opłata podlega egzekucji administracyjnej.

Dla równomiernego planowania własnego budżetu domowego możliwe jest dokonywanie miesięcznych wpłat w ustalonej miesięcznie wysokości w sposób zapewniający dochowanie w/w terminów

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE JAKTORÓW.

WYKAZ FIRM WYWOŻĄCYCH ODPADY

WYKAZ PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

OBNIŻENIE OPŁATY DLA RODZIN 3+, 4+

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JAKTORÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI POWSTAŁYMI W WYNIKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Mieszkańcy, Gmina Jaktorów nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęła tylko i wyłącznie nieruchomości zamieszkałe.

Prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są oddawać odpady komunalne powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z umową zawartą z wybraną przez siebie firmą świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych, wpisaną do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Jaktorów.

Na nieruchomościach mieszanych tzn. zamieszkałych i na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza odpady komunalne winny być gromadzone i oddawane oddzielnie w następujący sposób:

  1. odpady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym oddawane są firmie odbierającej odpady wybranej w drodze przetargu przez gminę w dniach wyznaczonych w harmonogramie, za które właściciel nieruchomości uiszcza opłatę do Urzędu Gminy. Firmie świadczącej te usługi płaci Urząd Gminy,

  2. odpady komunalne powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej oddawane są, zgodnie z umową zawartą przez osobę prowadzącą działalność wybranej przez siebie firmie świadczącej te usługi. Prowadzący działalność gospodarczą ponosi koszty wywozu tych odpadów i płaci bezpośrednio firmie wywozowej.

Niedopuszczalne jest oddawanie odpadów komunalnych domowych wraz z odpadami powstałymi na tej nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i uchylanie się pod tym pretekstem od złożenia deklaracji i ponoszenia opłat!

Niedopuszczalne jest oddawanie odpadów komunalnych powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości wraz z odpadami komunalnymi domowymi, które odbierane są przez gminę w zamian za uiszczoną do gminy opłatę.

WÓJT ZWRACA SIĘ O PRZESTRZEGANIE TYCH ZASAD. W PRZYPADKACH ICH NIEPRZESTRZEGANIA UJAWNIONYCH W TRAKCIE PROWADZONYCH KONTROLI BĘDĄ NAKŁADANE MANDATY KARNE.